Classic Suzuki Scandinavia DK

 

Vedtægter for Classic Suzuki Scandinavia i Danmark 03.09.2016

§ 1 – Navn:

Klubbens navn er Classic Suzuki Scandinavia.    
Klubben er stiftet 1994 og er landsdækkende.

 

§ 2 – Formål:

Klubbens formål er at samle interessen for klassiske Suzuki motorcykler, samt arrangere ture, sammenkomster, træf mm.

 

§ 3 – Medlemmer:

Betingelsen for at blive medlem er interesse for klassiske Suzuki Motorcykler over 20 år.

Medlemskab dækker hele husstanden, hvor én person har stemmeret. 
 

Nye medlemmer der ønsker optagelse, henvender sig til bestyrelsen.

 

Ethvert medlem har pligt til at medvirke til, ikke at skade klubbens omdømme.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis adfærd og forhold er i strid med klubbens formål, eller på anden måde er uforenelig med medlemmernes krav på ordnede forhold i klubben.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal af bestyrelsens medlemmer har stemt fór eksklusion. Medlemmer skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar.

Medlemmet har krav på en skriftelig bekræftelse.

 

§ 4 – Generalforsamling :

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med klubmøde. Inden udgangen af december måned.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1.        Valg af dirigent samt referent

2.        Bestyrelsens beretning

3.        Fremlæggelse af regnskab

4.        Behandling af indkomne forslag

5.        Fastsættelse af kontingent

6.        Valg af bestyrelse - hvert år      

7.        Valg af suppleant - hvert år

8.       Evt.
 Afstemning er skriftlig og afgøres ved simpelt flertal

 

§ 5 – Bestyrelsen :

Bestyrelsen består af 3 ligeværdige personer som vælges for et år ad gangen og består af følgende:

Tre bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant. Bestyrelsen udpeger selv kasserer blandt de tre medlemmer eller en udefrakommende.

Bestyrelsen deler selv interne opgaver mellem sig.   Bestyrelsen kan udnævne et æresmedlem, der er kontingentfri.

 

§ 6 – Regnskab og kasserer

Regnskabet løber fra 1.9 – 31.8.

Det tilstræbes at kasseren er medlem af foreningen.

Vælges en udefra kommende kasserer, altså ikke medlem af foreningen, vælges et ekstra medlem til at varetage pladsen i bestyrelsen.

 

§ 7 – Vedtægtsændringer :

Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er fór forslaget.

 

§ 8 – Klubbens ophør :

Midler ved klubbens ophør, deles ligeligt ved nuværende medlemmer. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk