Classic Suzuki Scandinavia DK

 

Referat fra årsmødemøde i Voldby den 16.10.2010

Formandsberetning.:

Tak til alle som er mødt frem til årsmødet, det er rart at se der er opbakning til klubben, skønt man kunne ønske sig at se mange flere af de medlemmer som vi har i klubben.

Det har været en blandet sæson vejrmæssigt, men mon ikke de fleste af os har fået kørt bare lidt.

Der var rigtig mange besøgende på åbenthusdagen den 10.juli og succesen vil blive gentaget næste år.

Vi har fået lavet nye T-shirts som kan købes ved at rette henvendelse til Otto Bille, Mogens Jensen eller Palle Nielsen.

 

Nyt fra kassereren

Der har for første gang i klubbens levetid været et lille underskud, det er dog flot indhentet igen.


Indkomne forslag  

Hjemmesiden:

Vedr. udgifter på hjemmesiden har der været ekstern arbejdskraft på, som har kostet. 

Kontingent forbliver fortsat 200,- kr. om året.

Mogens fortæller, at Jonna har været i gang med, at lave en hjemmeside og det er vedtaget, at hun skal lave den nye hjemmeside og derfor, også er den nye web- master.

 

Der blev på generalforsamlingen drøftet klubbens vedtægter. Det blev besluttet at lave vores egne danske, i forhold til at bruge de oprindelige nordiske.

Der blev afholdt valg som følgende:

Formand Otto Bille

Kasserer Mogens P. Jensen

Bestyrelsesmedlem Palle Nielsen

Suppleant Mia Nielsen
 

Vedtægter for Classic Suzuki Scandinavia i Danmark 16.10.2010.

§ 1 – Navn:

Klubbens navn er Classic Suzuki Scandinavia.    
Klubben er stiftet 1994 og er landsdækkende.

 

§ 2 – Formål:

Klubbens formål er at samle interessen for klassiske Suzuki motorcykler, samt arrangere ture, sammenkomster,

træf mm.

 

§ 3 – Medlemmer:

Betingelsen for at blive medlem er interesse for klassiske Suzuki Motorcykler over 20 år.

Medlemskab dækker hele husstanden, hvor én person har stemmeret. 
 

Nye medlemmer der ønsker optagelse, henvender sig til klubbens formand eller kasserer.

 

Ethvert medlem har pligt til at medvirke til, ikke at skade klubbens omdømme.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis adfærd og forhold er i strid med klubbens formål, eller på anden måde er uforenelig med medlemmernes krav på ordnede forhold i klubben.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal af bestyrelsens medlemmer har stemt fór eksklusion. Medlemmer skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar.

Medlemmet har krav på en skriftelig bekræftelse.

 

§ 4 – Generalforsamling :

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med klubmøde. Inden udgangen af december måned.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages af formanden med mindst 4 ugers varsel.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1.        Valg af dirigent samt referent

2.        Formandens beretning

3.        Fremlæggelse af regnskab

4.        Behandling af indkomne forslag

5.        Fastsættelse af kontingent

6.        Valg af formand - lige årstal

7.        Valg af kasserer - ulige årstal

8.        Valg af menig bestyrelses medlem - ulige årstal         

9.        Valg af suppleant - lige årstal

10.       Evt.
 Afstemning er skriftlig og afgøres ved simpelt flertal

 

§ 5 – Bestyrelsen :

Bestyrelsen består af 3 personer som vælges for to år ad gangen, forskudt og består af følgende:

Formand, kasserer, ét bestyrelsesmedlem samt én suppleant.

Formand og suppleant er på valg på lige årstal.      
Kasserer og bestyrelsesmedlem er på valg på ulige årstal.

Bestyrelsen deler selv interne opgaver mellem sig.   Bestyrelsen kan udnævne et æresmedlem, der er kontingentfri.

 

§ 6 – Regnskab og kasserer

Regnskabet løber fra 1.10 – 30.9.

Det tilstræbes at kasseren er medlem af foreningen.

Vælges en udefra kommende kasserer, altså ikke medlem af foreningen, vælges et ekstra medlem til at varetage pladsen i bestyrelsen.

 

§ 7 – Vedtægtsændringer :

Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er fór forslaget.

 

§ 8 – Klubbens ophør :

Midler ved klubbens ophør, deles ligeligt ved nuværende medlemmer. 


Referent Lilian Bille

 
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk