Classic Suzuki Scandinavia DK

 

Årsmøde 31/8-2013 hos Johnny, Holstebro.

 

Formanden bød velkommen til 17 deltagere.

1. punkt på dagsordenen - valg af dirigent - Lars Gustavsson foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede årsmødets lovlighed og gik til næste punkt.

Valg af referant:

Lilian blev foreslået, men afslog - Jack blev valgt.

Formandens beretning:

Takkede Johnny for arrangementet af årsmødet/hyggeweekend.

Medlemstallet var faldende - svært at få nye blivende medlemmer. Mange falder hurtigt fra igen med baggrund i medlemsskab ved tegning af forsikring veteran/klassisk.

Beklagede sin manglende aktivitet i foreningen, men havde afholdt hyggedag i Voldby og fortsatte gerne denne aktivitet. Syntes klubblad, hjemmeside m.m. var godt.

Takkede for medlemmers deltagelse i udenlandske træf: Norge - Sverige - Tyskland og Frankrig.

Beretningen godkendt.

Kasserens beretning:

Fremlagde regnskabet der udviste et underskud på godt 5.800 - mindre end sidste år. Beholdningerne havde nu nået den kritiske grænse og lagde op til en kontingentstigning for igen at skabe balance i økonomien. Enkelt spørgsmål til regnskabet som blev tilfredsstillende besvaret.

Regnskabet godkendt.

Indkomne forslag:

Der var ingen forslag til behandling, men webmaster ville gerne skifte hjemmeside, til en med udvidet funktion, således der var mulighed for netbank-betaling af bestilte klubeffekter m.m. Formanden ville gerne stå for ekspedition af diverse salg - denne nyskabelse blev positivt modtaget af forsamlingen.

Fastsættelse af kontingent:

Med baggrund i regnskabet var en kontingentstigning nødvendig og kasseren foreslog en stigning på 50 kr, således kontingentet med virkning fra 2014 blev 250 kr. årligt.

Forslaget vedtaget.

Valg af kasserer:

Kassereren udtrykte ønske om nyt ansigt på posten - ingen forslag.

Genvalg.

Valg af suppleant:

Modtog genvalg.

Eventuelt:

Helmuth og Lisbeth ville gerne arrangere næste årsmøde/hyggeweekend - positivt modtaget og årsmøde 2014 afholdes derfor i Ribe.

Mogens oplyste at han ikke længere har klubstand på stumpemarkeder - hverken i Herning eller Fredericia - det har ligesom overlevet sig selv.

Diverse snak om klubblad, teknologi i foreningen m.m.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for sædvanlig god ro og orden.

dirigent. Lars Gustavsson

 
 
Billeder er fra både hyggeweekend og årsmøde, som blev holdt hos Johnny og Helle. 
22 personer deltog, heraf 5 nordmænd.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk